Witamy na stronie informacyjnej dla Autorów publikacji oraz Redaktorów naukowych tomów zbiorowych. Wszystkich Państwa zainteresowanych publikacją swojej pracy w ramach naszego Wydawnictwa prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym materiałem.

Praca Wydawnictwa przebiega w oparciu o Plan Wydawniczy zaakceptowany przez Komitet Wydawniczy. W celu zgłoszenia swojej pozycji do Planu Wydawniczego na rok następny, Autorzy / Redaktorzy proszeni są o wypełnienie w formie elektronicznej wniosku (wniosek do pobrania), a następnie przesłanie go na adres: a.mostowik@awf.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada.

Wszystkie złożone wnioski będą rozpatrzone przez Komitet Wydawniczy podczas grudniowego posiedzenia; Autorzy / Redaktorzy zostaną poinformowani o decyzji Komitetu Wydawniczego drogą mailową.

Każdemu dziełu zaakceptowanemu w Planie Wydawniczym zostanie przydzielony niezależny Koordynator (będący członkiem Komitetu Wydawniczego lub spoza niego), którego rolą będzie ocena zapotrzebowania na dane dzieło, ocena oryginalności danej pozycji, wybór recenzenta pracy, ocena recenzji, ewentualnej korekty autora, a także finalnej wersji pracy przed publikacją dzieła.

Autorzy / Redaktorzy są zobligowani do złożenia kompletnego dzieła w Wydawnictwie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku, w którym praca została ujęta w Planie Wydawniczym. Prace zaakceptowane w Planie Wydawniczym na dany rok, które nie zostaną złożone w terminie, nie będą realizowane. Pragniemy także podkreślić, że publikacje przyjęte do Planu Wydawniczego na dany rok, które nie zostały złożone do Wydawnictwa w terminie, nie przechodzą automatycznie do Planu Wydawniczego na rok następny; dlatego też zgłoszenia takich prac należy dokonać ponownie (wniosek do pobrania).

Dzieła złożone do Wydawnictwa muszą spełniać określone normy edytorskie, dlatego też Autorzy / Redaktorzy są uprzejmie proszeni o zaznajomienie się z materiałem dostępnym w zakładce Zalecenia Edytorskie i zastosowanie do standardów naszego Wydawnictwa.

Złożenie gotowej pracy do Wydawnictwa odbywa się wyłącznie drogą mailową. Autorzy / Redaktorzy proszeni są o przesłanie pracy w formacie WORD oraz PDF; o wersję drukowaną prosimy tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Recenzenta. W mailu prosimy także o podanie danych kontaktowych do potencjalnych Recenzentów sugerowanych przez Autorów / Redaktorów.

Kolejny etap prac to proces recenzji dzieła. Po złożeniu dzieła w Wydawnictwie, wysyłane jest ono do recenzji do specjalisty z zakresu danej tematyki po uprzednim zatwierdzeniu osoby recenzenta przez Komitet Wydawniczy oraz Koordynatora danej pracy.

Po zakończeniu procesu recenzji (pozytywna opinia recenzenta/ów i Koordynatora dzieła) ma miejsce finalna korekta językowa publikacji przez Autorów / Redaktorów, a następnie dzieło przesyłane jest do jednostki zewnętrznej współpracującej z naszym Wydawnictwem w celu dokonania jego składu. Postępowanie to zakończone jest publikacją dzieła przez nasze Wydawnictwo.

Należy podkreślić całkowite przejście na elektroniczną formę publikacji od 2017 roku (z możliwością druku na życzenie kupującego); forma drukowana dzieła jest dopuszczalna tylko w drodze wyjątku (po przedstawieniu uzasadnienia przez Autora/Redaktora dzieła i jego akceptacji przez Komitet Wydawniczy) oraz w przypadku prac habilitacyjnych.