Szanowni Państwo,

Autorzy / Redaktorzy prac zaakceptowanych w planie wydawniczym proszeni są o zapoznanie się z poniższym materiałem w celu właściwego przygotowania formatu składanej pozycji.
Kompletne dzieło należy składać do wydawnictwa tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (wysłane drogą mailową; nazwa pliku (bez polskich znaków): nazwisko Autora / Redaktora_trzy pierwsze słowa tytułu, np.: Smith_Analysis of performance).

Format tekstu zasadniczego:
– dokument MS Word (lub Open Office)
– czcionka Times New Roman, rozmiar – 12 p, interlinia – 1,5
– w przypadku prac zbiorowych zaleca się by artykuły miały ujednolicony zapis tytułów, przypisów, odwołań w tekście, cytatów i bibliografii
– format strony A4 297 x 210 mm
– marginesy – normalne (górny, dolny, lewy, prawy – 2,5 cm)
– ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)
– podział na rozdziały i podrozdziały należy stosować konsekwentnie z oznaczeniem numeru rozdziału (podrozdziału) i jego tytułu, zgodnie z przyjętą koncepcją organizacji treści dzieła
– wszelki materiał ilustracyjny i graficzny powinien być umieszczony w tekście w miejscu docelowym w formie miniaturki, a oryginalny plik w wersji edytowalnej np. Excel, Statistica, itp., należy dołączyć w oddzielnym pliku w formie elektronicznej (prosimy o odpowiednie opisy plików); prosimy także o ujednoliconą formę i opisy; rozdzielczość map bitowych powinna wynosić min. 300 dpi Tabele
– tabele:
– maksymalny wymiar tabel, które można zamieścić w publikacji to 12,5 x 19,5 cm. Tabele zamieszczane w orientacji pionowej nie mogą przekroczyć szerokości 12,5 cm, a w orientacji poziomej 19,5 cm. Należy pamiętać, że podany rozmiar tabeli, nie uwzględnia nagłówka z jej numerem i tytułem. Dla ułatwienia przygotowania Państwa publikacji, załączamy szablony stron na tabele w obu orientacjach (szablony do pobrania – orientacja pozioma / orientacja pionowa); proszę nie zmieniać ustawień marginesów w powyższych szablonach
– tabele można zamieścić w oddzielnych plikach zatytułowanych tab_nr.docx, a w przygotowywanym tekście zostawić pustą stronę z odnośnikiem do pliku
– Minimalna wielkość czcionki, która zapewnia czytelność treści to Times New Roman 9 pkt; proszę nie stosować mniejszych rozmiarów czcionki
– wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele, itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim; umieszczenie we własnej książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora / Redaktora naukowego do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich

Przypisy
– przypisy należy umieszczać zawsze u dołu strony, a nie na końcu rozdziału
– numerujemy przypisy w obrębie rozdziału (w każdym rozdziale od 1 do n) lub w obrębie książki, gdy jest ona jednego autora i gdy liczba przypisów nie jest zbyt wysoka
– sporządzając przypisy, przywołane publikacje opisujemy w ten sam sposób, co w bibliografii, ale nazwę autora zaczynamy od inicjału imienia, a dopiero potem umieszczamy nazwisko
– pozycje, które były przywołane już wcześniej w obrębie danej numeracji (w jednym rozdziale), oznaczamy następująco:
– jeśli do tej pory powoływaliśmy się tylko na tę jedną pozycję danego autora – nazwą autora i skrótem op.cit.
– jeśli wcześniej przywoływaliśmy inne jego prace, po nazwie autora umieszczamy pierwsze słowa tytułu, trzykropek, przecinek i op.cit.
– jeśli na tę samą pozycję powoływaliśmy się w przypisie bezpośrednio poprzedzającym obecny, pomijamy nazwę autora i wszelkie inne informacje i piszemy ibidem

Cytaty
– cytaty występujące w obrębie tekstu należy ujmować w cudzysłów, pisać tekstem prostym, a w przypisie podać informację o źródle. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami « »
– cytaty dłuższe należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 11), tekstem prostym. Na końcu należy zamieścić numer przypisu lub odwołanie w nawiasie okrągłym
– opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […]

Odwołania w tekście
– zalecany styl przy tworzeniu odwołań w tekście w publikacjach naszego Wydawnictwa to styl APA (American Psychological Association), tzw. styl autor data
– przykładowe cytowanie literatury w tekście:
– gdy jeden autor:
(Smith, 2010) lub Smith (2010) stwierdził (…)
– gdy dwóch autorów:
(Smith i Johnson, 2015) lub Smith i Johnson (2015) stwierdzili (…)
– gdy 3 i więcej autorów:
(Smith i in., 2012) lub Smith i in. (2012) stwierdzili (…)
– gdy cytujemy dwa lub więcej źródeł różnych autorów:
(Johnson, 2012; Smith, 2015) lub Johnson (2012) i Smith (2015) stwierdzili (…)
– gdy cytujemy więcej niż jedną pozycję tego samego autora:
(Smith, 2012a, 2012b, 2015)

Bibliografia
– nadrzędnym zaleceniem jest zasada konsekwencji w stosowaniu norm i reguł przy tworzeniu bibliografii
– w spisie literatury należy stosować kolejność alfabetyczną (decydująca jest pierwsza litera nazwiska autora)
– zalecany styl bibliograficzny w publikacjach naszego Wydawnictwa to styl APA (American Psychological Association) z możliwością uwzględnienia polskiej normy
– przykłady ogólnych reguł tworzenia bibliografii:
– książka:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
– artykuł naukowy w czasopiśmie:
Nazwisko, I. (rok*). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony.
– rozdział / fragment książki:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
– rozdział / fragment tomu:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red. serii), Tytuł serii: nr tomu. Tytuł tomu (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
– referat konferencyjny:
Nazwisko, I. (rok, miesiąc). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na Nazwa Konferencji, Miejsce.
– abstrakt artykułu:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu [Abstrakt]. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony.
lub
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony. Abstrakt pozyskano z: http://xxx
– źródła elektroniczne: tworząc notkę bibliograficzną dla danego źródła elektronicznego postępujemy analogicznie jak w przypadku źródeł papierowych, z tą różnicą, że na końcu zawsze podajemy stronę internetową i na końcu notki nie stawiamy kropki

Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa
– strona tytułowa
– spis treści (z numeracją stron)
– wykaz skrótów i oznaczeń
– wstęp / przedmowa
– tekst główny z przypisami
– aneksy
– bibliografia
– słowniki terminów
– wykazy ilustracji, tabel, itp.
– streszczenia

Wskazówki dla Redaktora Naukowego prac zbiorowych
– Redaktor naukowy dzieła zobowiązany jest do przekazania Autorom szczegółowej instrukcji, w której określony jest układ artykułu i jego elementy składowe
– rolą Redaktora jest weryfikacja tekstów pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia, itp.). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
– Redaktor przekazuje do Wydawnictwa kompletne dzieło z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg) streszczeniem obcojęzycznym do każdego artykułu; całość w wersji elektronicznej przekazywana jest drogą mailową.
– docelowo Redaktor proszony jest o przygotowanie notki informacyjnej o książce, która będzie umieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa.
– podczas procesu wydawniczego Redaktor dzieła współpracuje z Koordynatorem wyznaczonym przez Komitet Wydawniczy, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.
– w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor dzieła; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora dzieła

Dziękujemy Autorom za zapoznanie się z powyższymi wskazówkami i w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Dział Wydawnictw